De school

IMG_9292 banner

Grondslag en Identiteit

We bereiden – samen met hun ouder(s) en de kerk – onze leerlingen voor op hun toekomstige plaats in de maatschappij. Het onderwijs is gegrond op Gods onveranderlijk Woord, de Bijbel in de Statenvertaling van 1657, en de uitleg ervan in de ‘Drie Formulieren van Enigheid’.

De ouders van onze leerlingen hebben bij de Heilige Doop beloofd om hun kind in de leer van de Bijbel en de artikelen van het christelijk geloof naar hun vermogen te doen (en te helpen) onderwijzen. Het onderwijs op de Stadhouder Willem III school sluit daarbij aan. Dit betekent dat de identiteit niet alleen tot uiting komt tijdens de opening van het schooljaar in de kerk of de Bijbelvertelling in het eerste halfuur van de schooldag. Het doortrekt ook het algemene onderwijs en de opvoeding, het bepaalt onze visie op kunst, cultuur en de maatschappij.

We zien het als onze opdracht om bij te dragen aan de vorming van de leerling tot een zelfstandige, God dienende persoonlijkheid. We zetten ons ervoor in hen geschikt en bereid te maken om de gaven die zij ontvangen hebben, te besteden tot Gods eer en tot heil van de medemens. We hebben daarbij oog voor de talenten van elk kind afzonderlijk en proberen zijn of haar unieke talenten te ontwikkelen. De juf of meester speelt daarin een belangrijke rol. Hij of zij zorgt voor een veilige omgeving, waar het kind tot zijn recht komt.

In dit alles weten we ons afhankelijk van de Heere.