SW1

Leerlingenzorg

Voor- en vroegschoolse educatie
Al voordat kinderen aan hun schoolloopbaan beginnen, kunnen zij op de Stadhouder Willem III school meedoen met voor- en vroegschoolse educatie (zgn. voorleesmorgens). Kinderen van 2,5 tot 4 jaar mogen één keer per maand een uur naar school komen. De juf leest een boek voor, leert een liedje aan en de kinderen maken een werkje. Ook kunnen er boeken worden geleend uit de peuterbibliotheek. Hiermee willen we het samen thuis lezen en de taalontwikkeling van het kind stimuleren. Een goede taalontwikkeling heeft een positieve invloed op de latere schoolprestaties.

Extra hulp
Op onze school wordt veel aandacht besteed aan kinderen die extra zorg nodig hebben. We helpen kinderen die moeite hebben met de lesstof. Uitgangspunt is dat de kinderen binnen hun eigen groep worden geholpen door de leerkracht. Als dit niet voldoende is, geeft een Remedial Teacher (RT’er) of onderwijsassistent de leerling extra uitleg.

Klim-op-groep
Voor het kind dat in zijn of haar eigen klas ondanks de extra hulp niet voldoende vorderingen maakt, is er de Klim-op-groep. Er is een Klim-op-groep voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. Leerlingen die naar deze groep gaan, vallen uit op twee onderdelen van taal, lezen, spelling of rekenen. In deze kleine groep van maximaal 12 leerlingen is meer individuele begeleiding mogelijk. De kinderen gaan vier morgens per week naar de Klim-op-groep en volgen daar dezelfde stof als hun klasgenoten.

Pluswerk 
Naast zorg voor de kinderen die minder snel mee kunnen, is er ook aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Zij krijgen in hun eigen klas extra werk aangeboden. Daarnaast gaan zij één keer per week naar de plusgroep, om samen met andere kinderen te werken aan extra uitdagende opdrachten.

Torengroep
Voor kinderen die naast het gewone pluswerk nog meer uitdaging kunnen gebruiken is er de Torengroep. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen één dagdeel per week naar de Torengroep. In deze groep wordt veel gebruikt gemaakt van het lesmateriaal van de methode Pittige Plustorens. Er wordt planmatig gewerkt volgens het TASC-model (Thinking Actively in a Social Context). Daarnaast worden er activiteiten gedaan ter bevordering van de sociale vaardigheden en ook filosoferen is een onderdeel wat regelmatig terugkomt. De beide Torengroepen zijn klein, zodat er veel ruimte is voor begeleiding. Als school bieden we de leerlingen hiermee uitdaging op het eigen niveau, leren hen omgaan met ontwikkelingsgelijken en bevorderen hiermee het welbevinden van de leerling. 

Externe instanties
De Intern Begeleider (IB’er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Indien nodig zetten we de schoolbegeleidingsdienst, het schoolmaatschappelijk werk of andere externe instanties in om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en te onderwijzen.

Sovatraining en faalangsttraining
Op onze school wordt een sovatraining (sociale vaardigheid) gegeven. Deze training is bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar die zich bijvoorbeeld teruggetrokken gedragen, die moeilijk contact maken, zich niet kunnen verweren of snel agressief reageren. De ouders en de leerkracht worden ook bij de training betrokken.

Voor kinderen vanaf ca. 10 jaar die zich bijvoorbeeld gespannen voelen voor een toets, buikpijn hebben voor een spreekbeurt of zweethanden krijgen bij een beurt in de klas verzorgen we een faalangsttraining. Faalangst komt door een ‘bibbergedachte’. In deze training leren kinderen deze ‘bibbergedachte’ om te vormen tot een ‘helpende gedachte’.

Time-outruimte
De time-outruimte is een rustige plek waar kinderen heen mogen als ze in de klas geen overzicht meer hebben of als ze even tot rust moeten komen.

Ondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel hebben we opgeschreven hoe de zorg en begeleiding aan onze leerlingen vorm krijgt. Het profiel kunt u hiernaast downloaden. 

Laatste nieuws

Eindtoets groep 8

De uitslag van de IEP Eindtoets is binnen...

Lees verder

Voorjaarsactie goede doelen

Voor de meivakantie is er door alle groepen actie gevoerd voor...

Lees verder

Project - terugblik

‘Geschiedenis’ was het thema van de projectavond op 27 mei jl.

Lees verder

Actie schoolplein kleuters

De kleuters hebben dit keer actie gevoerd voor hun eigen kleuterplein.

Lees verder